Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Με την 1000/2021 απόφαση Δημάρχου, ανακοινώθηκαν τα ονόματα και οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων και των εντεταλμένων συμβούλων για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2021.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους απερχόμενους Αντιδημάρχους για τη σημαντική συμμετοχή τους στην υλοποίηση των έργων και δράσεων του Δήμου και ευχήθηκε στους νέους Αντιδημάρχους καλή και παραγωγική θητεία. Συνδέοντας τις προσδοκίες του με τον αριθμό της απόφασης ορισμού τους, ζήτησε απ’ όλους τους αντιδημάρχους και εντεταλμένους συμβούλους να τρέχουν με 1.000. Σημειώνουμε πως διαχρονικά από την αρχή της θητείας του ως Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εμπιστεύεται το σύνολο των εκλεγμένων συμβούλων της πλειοψηφίας και για το λόγω αυτό όλοι έχουν αρμοδιότητες και ευθύνες από τη θέση αντιδημάρχου ή εντεταλμένου συμβούλου.

Συγκεκριμένα:

Απόφαση 1000 / 2021

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με θητεία από 01/07/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Κασιδόκωστας Παντελής του Νικολάου, ορίζεται Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οργάνωσης και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Βοήθειας

Έκδοση κάρτας δημότη.

 1. Η Δημοτική Σύμβουλος Κανέλλου Μαρία του Χρήστου, ορίζεται Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων (εκτός από την οργάνωση και λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου)

β) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

γ) Κέντρα Κοινότητας

 1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κικίλιας Κυριάκος του Παναγιώτη, ορίζεται Αντιδήμαρχος Οικονομικών και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

γ) Τμήμα Προμηθειών

δ) Τμήμα Ταμείου

 1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεωργιάκος Δημήτριος του Μιχαήλ, ορίζεται Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

α) Τμήμα Μελετών και Έργων

β) Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

γ) Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων

 1. Η Δημοτική Σύμβουλος Σφήκα Βασιλική του Δημητρίου, ορίζεται Αντιδήμαρχος Παιδείας και Παιδικής Αγωγής και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Τμήμα Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Βρεφονηπιακών Σταθμών

 1. Η Δημοτική Σύμβουλος Σουτόγλου Δήμητρα του Γεωργίου, ορίζεται Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Πυρασφάλειας και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και στη διατύπωση προτάσεων και υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης των δασικών περιοχών.

β) Συνδιαχειρίζεται το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.)

γ) Συντονίζει τις εθελοντικές ομάδες πυρασφάλειας.

 1. Ο Αντιδήμαρχος, Αργυρουδάκης Ελευθέριος του Σταύρου παραμένει Αντιδήμαρχος Λειτουργίας Υποστήριξης Οχημάτων και Αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των κάτωθι τμημάτων που περιλαμβάνουν ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων (εκτός λεωφορείων του Δήμου)

Διαχείριση προσωπικού οδηγών οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

Β. Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Γ. Οι Αντιδήμαρχοι Κασιδόκωστας Παντελής, Κανέλλου Μαρία, Γεωργιάκος Δημήτριος, Σφήκα Βασιλική και Σουτόγλου Δήμητρα ορίζονται αρμόδιοι για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.

Δ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Ε. Η ανάκληση ορισμού αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κασιδόκωστας Παντελής. Εν τη απουσία του ορισθέντος Αντιδημάρχου και αναπληρωτή Δημάρχου, τα καθήκοντά του αναπληρωτή Δημάρχου ασκεί η Αντιδήμαρχος Κανέλλου Μαρία.

Ζ. Οι Αντιδήμαρχοι Κικίλιας Κυριάκος και Σουτόγλου Δήμητρα θα είναι άμισθοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019. Οι λοιποί θα είναι έμμισθοι.

Η. Ορίζουμε ως εντεταλμένους συμβούλους με δικαίωμα υπογραφής, για τον συντονισμό και την εποπτεία συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους:

 • Ανδριόπουλο Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

Εντεταλμένος Σύμβουλος Διαφάνειας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού.

Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 • Βαμβασάκη Δημοσθένη του Μιχαήλ Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιβάλλοντος και Πρασίνου που περιλαμβάνει:

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου

α) Τμήμα Περιβάλλοντος

β) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου

γ)Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίων

Λειτουργία και οργάνωση των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου. Λειτουργία λαϊκών αγορών.

Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 • Βάση Νικόλαο του Κωνσταντίνου

Εντεταλμένος Σύμβουλος Καθαριότητας Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Έργων που περιλαμβάνει:

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών

β) Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων

Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

α) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

β) Τμήμα Έκδοσης Εγκρίσεων και Αδειών Δόμησης

γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Συνεργάζεται με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Γεωργιάκο Δημήτριο για θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας.

 • Γεωργουλόπουλο Διονύσιο του Δημητρίου

Εντεταλμένος Σύμβουλος Τήρησης Μέτρων Πρόληψης & Αποφυγής Μετάδοσης COVID-19.

Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 • Ελευθερίου Σωτήριο του Ιωάννη

Εντεταλμένος Σύμβουλος Συντήρησης Δημοτικών Κτηριακών Υποδομών, Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Παιδικών Χαρών.

Συνεργάζεται με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Σωτηρόπουλο Παναγιώτη και συνεπικουρεί τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Βάση Νικόλαο και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Γεωργιάκο Δημήτριο.

 • Ζαχαράτο Νικόλαο του Γεωργίου

Εντεταλμένος Σύμβουλος Συντονισμού του έργου των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 • Καραγιάν Ωσαννά του Κεβόρκ

Εντεταλμένη Σύμβουλος Λεσχών Φιλίας και Υποστήριξης Διοίκησης και Οργάνωσης που περιλαμβάνει:

Λέσχες Φιλίας 

α) Βάρης

β) Βούλας

γ) Βουλιαγμένης

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Οργάνωσης Κασιδόκωστα Παντελή.

 • Κουσαθανά Αντώνιο του Γεωργίου

Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας.

Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 • Μπραϊμνιώτη Μαρία του Σωκράτη

Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 • Παπαμιχαήλ Βασίλειο του Μιχαήλ

Εντεταλμένος Σύμβουλος Τοπικής Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Δημοτικής  Αστυνομίας που περιλαμβάνει:

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 

α) Τμήμα Κυκλοφορίας και Στάθμευσης

β) Τμήμα Καταστημάτων, Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντος.

Λειτουργία Καταστημάτων

 Διαχείριση θεμάτων μη δεσποζόμενων ζώων.

Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 • Πολίτη Όλγα Άρτεμις του Νικολάου

Εντεταλμένη Σύμβουλος Νεολαίας, Απασχόλησης και Εθελοντισμού.

Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 • Σταμπέλου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου

Εντεταλμένη Σύμβουλος Ισότητας και Καταπολέμησης της Ενδοοικογενειακής Βίας.

Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 • Σωτηρόπουλο Παναγιώτη του Πλάτωνα

Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Συνεργείων 

Συνεργάζεται με τους Εντεταλμένους Συμβούλους Βάση Νικόλαο και Ελευθερίου Σωτήριο και συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Γεωργιάκο Δημήτριο.

 • Σφέτσα Κωνσταντίνο του Ιωσήφ

Εντεταλμένος Σύμβουλος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που περιλαμβάνει:

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων

Συνεργάζονται με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Lehtinen Teemu Jussi Eerikki και συνεπικουρούν τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Καθαριότητας Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Έργων Βάση Νικόλαο.

 • Φουρναράκη Μαρία του Διονυσίου

Εντεταλμένη Σύμβουλος για την εναρμόνιση δράσεων και έργων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω

 • Lehtinen Teemu Jussi Eerikki του Erkki

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πράσινων εφαρμογών Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Συνεργάζονται με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Σφέτσα Κωνσταντίνο και συνεπικουρούν τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Καθαριότητας Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Έργων Βάση Νικόλαο.

Recommended For You

About the Author: efoni