ΥΠΕΣ: Αλλάζει η Δημοτική Αστυνομία

Ιδιαίτερο αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον είχαν οι νομοθετικές  πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν από Βορίδη-Πέτσα στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο για:  α) Τη Δημοτική Αστυνομία, β) Τα Νομικά πρόσωπα διαχείρισης και λειτουργίας λαϊκών αγορών και γ) τα  ζητήματα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Τι αλλάζει στη Δημοτική Αστυνομία

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις:

α) Με τις διατάξεις για τη Δημοτική Αστυνομία επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων:

– Ομαδοποίηση αρμοδιοτήτων σε τρεις κατηγορίες, με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών και τη συχνότητα άσκησής τους.

Κατάργηση αρμοδιοτήτων που δεν συνάδουν με τον ρόλο της (π.χ. θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών μονάδων), ή είναι αδύνατον να ασκηθούν από τα στελέχη της (π.χ. τήρηση διατάξεων που αφορούν σε χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων).

– Αναδιατύπωση των αρμοδιοτήτων, προκειμένου να είναι σαφές το πεδίο άσκησής τους (π.χ. Κ.Ο.Κ.)

– Κατηγοριοποίηση Δήμων με βάση αντικειμενικά κριτήρια (έκταση και πληθυσμό) και ανάθεση άσκησης κατηγοριών αρμοδιοτήτων ανά κατηγορία Δήμων.

-Δυνατότητα επιλογής άσκησης αρμοδιοτήτων για τις δύο πρώτες κατηγορίες Δήμων (έως 3.500 μόνιμους κατοίκους και από 3.501 έως 6.000 μόνιμους κατοίκους) και δυνατότητα επιλογής, επιπλέον των υποχρεωτικών, αρμοδιοτήτων για δύο επόμενες κατηγορίες Δήμων (6.001 έως 50.000 μόνιμους κατοίκους και 50.001 έως 100.000 κατοίκους).

-Άσκηση αρμοδιοτήτων κατόπιν στελέχωσης της Δημοτικής Αστυνομίας με το ελάχιστα προβλεπόμενο προσωπικό (με πρόβλεψη μεταβατικής διάταξης για τις υφιστάμενες Δημοτικές Αστυνομίες).

-Συσχέτιση ωραρίου Δημοτικής Αστυνομίας με την άσκηση κατηγοριών αρμοδιοτήτων.

-Ρύθμιση όλων των εκκρεμών θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των δημοτικών αστυνομικών.

β) Με τις διατάξεις για Νομικά πρόσωπα διαχείρισης και λειτουργίας λαϊκών αγορών προβλέπεται η δημιουργία Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής και Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, ιδρύονται δύο νομικά πρόσωπα, με συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών (επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί) και αρμοδιότητες που καλύπτουν την οργάνωση, τη λειτουργία, την εκπαίδευση, την καινοτομία και την προβολή των αγορών αυτών.

Στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

-Ο εκσυγχρονισμός και η διαρκής αναβάθμιση των λαϊκών αγορών των δύο μεγάλων Περιφερειών της χώρας.

-Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην διοίκηση και εποπτεία τους και η ομαλή συνεργασία μεταξύ τους.

-Η ορθολογική και άμεση λήψη των αποφάσεων.

-Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

-Η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

-Η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος μέσω της συνέχισης της άσκησης της κρατικής εποπτείας από τις Περιφέρειες.

-Η εξοικονόμηση πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

γ) Οι διατάξεις για ζητήματα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που αποσκοπούν σε εναρμόνιση με τη στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης για απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και ενίσχυση του θεσμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Αποβλέπουν στην απλούστευση, την κατάργηση, την αναμόρφωση, την μεταφορά αρμοδιοτήτων τους, με στόχο την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας και της απρόσκοπτης λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Ο.Τ.Α..

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, επιδιώκονται: α) Ο εκσυγχρονισμός και ο εξορθολογισμός αρμοδιοτήτων-διαδικασιών, με την απλούστευση, κατάργηση, μεταφορά και/ή επιτάχυνσή τους.  β) Η ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ώστε να επιτελέσουν απρόσκοπτα τον ρόλο τους στις σύγχρονες απαιτητικές συνθήκες.  γ) Η άρση των περιττών διοικητικών βαρών για την αποσυμφόρηση του έργου τους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, επιδιώκεται η ενίσχυση της αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. αναφορικά με τη διοίκηση των τοπικών τους υποθέσεων, κατ’ άρθρο 102 του Συντάγματος, με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Ο.Τ.Α., εφόσον διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και δεν ανακύπτει ζήτημα συνταγματικότητας ενόψει κρατικής φύσης αρμοδιοτήτων.

 

 

Recommended For You

About the Author: efoni