ΥΠΕΝ – ΤΑΙΠΕΔ: «Βγήκε» διαγωνισμός 69 εκατ. ευρώ για Αναδασώσεις 56,9 χιλ. στρεμμάτων σε Αττική και Κ. Μακεδονία

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύψους 69 εκατ. ευρώ, προχώρησε το ΤΑΙΠΕΔ μέσω της μονάδας PPF, όπως προ ημερών είχε αναδείξει το insider.gr.

Όπως αναφέρεται, αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των δασικών οικοσυστημάτων σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών αναδάσωσης για περίπου 56,942 χιλιάδες στρέμματα και, σε συνέχεια έγκρισης αυτών, την εκτέλεση των εργασιών αναδάσωσης υποβαθμισμένων δασικών εκτάσεων με σκοπό την αποκατάσταση της βλάστησης για προστατευτικούς αλλά και αισθητικούς σκοπούς. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 17η.11.2023, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» ορίστηκε για τις 20.11.2023.

Τα 4 Τμήματα και οι προϋπολογισμοί

Το συνολικό Έργο υποδιαιρείται στα ακόλουθα τέσσερα (4) τμήματα (Τμήμα 1: Δασαρχείο Αιγάλεω, Δασαρχείο Καπανδριτίου, Δασαρχείο Λαυρίου, Δασαρχείο Μεγάρων, Δασαρχείο Πειραιά, Τμήμα 2: Δασαρχείο Πεντέλης, Τμήμα 3: Δασαρχείο Πάρνηθας, Τμήμα 4: Δασαρχείο Θεσσαλονίκης), τα οποία διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψιν τα γεωγραφικά κριτήρια καθώς επίσης και την αποδοτικότερη, πιο ευέλικτη, ευχερή και άρτια διαχείριση του Έργου συνολικά από τεχνικής άποψης, από πλευράς χρονικών ορίων και εξοικονόμησης πόρων, σε συνδυασμό με διάθεση ενίσχυσης του ανταγωνισμού. Σημειώνεται ότι ειδικώς για το Τμήμα 1, η επιλογή της ομαδοποίησης του ερείδεται στην εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής ευχερέστερη επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης, διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη συμβατική διαχείριση και εκτέλεση της σύμβασης, ενώ παράλληλα καθίσταται ταχύτερος και ευκολότερος ο συντονισμός μεταξύ εμπλεκομένων υπηρεσιών (Διευθύνουσα Υπηρεσία, Προϊσταμένη Αρχή κλπ.) και αναδόχου. Επιπλέον, όπως επίσης αναφέρεται στη διακήρυξη, με την τμηματοποίηση αυτή, εξασφαλίζεται η συμμετοχή οικονομικών φορέων για την ανάληψη της σύμβασης που αφορά στις μικρότερες επιμέρους εκτάσεις, χωρίς να επηρεάζεται η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, και αναφορικά με τις εκτάσεις, τα έργα αφορούν σε: Δασαρχείο ΑΙΓΑΛΕΩ 129,36 στρ., ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 1.073,56 στρ., ΛΑΥΡΙΟΥ 9.011,48 στρ., ΜΕΓΑΡΩΝ 4.821,01 στρ., ΠΕΙΡΑΙΑ 217,99 στρ. (όλα τα παραπάνω το Τμήμα 1), ΠΕΝΤΕΛΗΣ 17.481,02 στρέμματα, ΠΑΡΝΗΘΑΣ 14.436,21 στρ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9.771,55 στρέμματα.

Για το τμήμα 1 ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 14.719.156,90 ευρώ, για το Τμήμα 2 σε 17.232.970,24 ευρώ, για το 3 σε 14.782.497,25 ευρώ και για το Τμήμα 4 σε 8.991.181,16 ευρώ (ποσά χωρίς ΦΠΑ), άρα συνολικά 55.725.805,55 ευρώ (με ΦΠΑ άνω των 69 εκατ.).

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Όπως σημειώθηκε, αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των δασικών οικοσυστημάτων σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι θέσεις / περιοχές που επιλέχθηκαν αφορούν περιοχές κυρίως:

  • με εγγύτητα σε οικιστικές περιοχές
  • που χρήζουν προστασίας έναντι της εμφανιζόμενης διάβρωσης των εδαφών
  • με μη ύπαρξη δασικής βλάστησης ή αδυναμία αποκατάστασης με φυσική αναγέννηση.

Για την τελική επιλογή των θέσεων λήφθηκαν υπόψη επιμέρους κριτήρια που σχετίζονται με:
· το έδαφος
· το ανάγλυφο και τις κλίσεις
· την πρόσβαση
· τη διαχρονική μορφή
· τον χρόνο και
· την αιτία καταστροφής της βλάστησης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης των έργων είναι οι εξής:

– Εργασίες αναδάσωσης (· Μεταφορά φυτικού υλικού · Διάνοιξη λάκκων φύτευσης διαστάσεων 0,3×0,3×0,3 · Γέμισμα λάκκου με χώμα · Φύτευση φυτού · Δημιουργία λεκάνης άρδευσης · Πότισμα μετά την φύτευση).

– Εργασίες Συντήρησης για 15 μήνες 32 (· Βοτάνισμα · Δημιουργία λεκάνης άρδευσης · Ποτίσματα αναλόγως με την περιοχή και τις ανάγκες που δημιουργούνται)

– Εργασίες ανόρθωσης υπάρχουσας βλάστησης (· Εργασίες περιποίησης υφιστάμενης βλάστησης · Θρυμματισμός υπολειμμάτων).

– Ζώνες διέλευσης (Δημιουργία κατά περίπτωση, όπου και να κριθεί απαραίτητο κατά την εκπόνηση της μελέτης)

– Εργασίες Περίφραξης (Δημιουργία κατά περίπτωση, όπου και να κριθεί απαραίτητο κατά την εκπόνηση της μελέτης)

Το RRF και το PPF (ΤΑΙΠΕΔ)

Ως κριτήρια ποιοτικής επιλογής έχουν τεθεί α) η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, β) η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, γ) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα καθώς και δ) συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Πιο συγκεκριμένα, η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 55.725.805,55 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη συνεισφορά του ΠΔΕ ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 13.374.193,34 ευρώ και αφορά στον ΦΠΑ 24%. Κάθε Τμήμα έχει την ίδια συνολική προθεσμία εκτέλεσης, ήτοι 20 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης κάθε Τμήματος. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης ανά Τμήμα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης. Στον κάθε οικονομικό φορέα μπορούν να ανατεθούν έως και δύο (2) Τμήματα.

Όπως είναι γνωστό, η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση και την υλοποίηση της δράσης «Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης – Πρόγραμμα Προστασίας Δασών (Antinero II)» RRF 16849, αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, το Ταμείο, λειτουργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου, διενεργεί το διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 για την ανάθεση του έργου «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πηγή: insider.gr

Recommended For You

About the Author: efoni