Τηλεργασία: Τι προβλέπει το νέο Noμοσχέδιο

Η πανδημία έβαλε και επέβαλλε στην εργασιακή ζωή μας την τηλεργασία και όπως φαίνεται θα συνεχίσει να είναι η εργασιακή πραγματικότητα για πολλούς εργαζόμενους. Τον προηγούμενο μήνα περίπου 700.000 βρέθηκαν στο καθεστώς της τηλεργασίας.

Βασικός άξονας για την τηλεργασία στο νέο νομοσχέδιο είναι το δικαίωμα της αποσύνδεσης. Αυτό σημαίνει πως οι εργαζόμενοι μετά τη λήξη του ωραρίου τους θα έχουν το δικαίωμα να μην είναι διαθέσιμοι για να δέχονται e-mails, μηνύματα, τηλέφωνα από την εργασία τους. Οι εργαζόμενοι θα μπορούν δηλαδή να αποσυνδέονται ψηφιακά μετά το τέλος του ωραρίου χωρίς βέβαια να υπάρχουν επιπτώσεις για τον ίδιο.

Η τηλεργασία προφανώς και σε πολλές περιπτώσεις αποδείχθηκε αποτελεσματική και οι εργαζόμενοι πολλοί πιο ευέλικτοι παρόλα αυτά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι απασχολούνται και πέραν του ωραρίου τους καθώς σε πολλούς εργασιακούς χώρους έχει επικρατήσει η νοοτροπία της «διαρκούς σύνδεσης». Έτσι πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται τελικώς να απασχολούνται και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας τους. Σύμφωνα με στοιχεία της ευρωπαϊκής επιτροπής το 27% των εργαζομένων που εργάστηκαν με τηλεργασία το 2020 απασχολήθηκαν και εκτός του καθορισμένου ωραρίου τους. Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ ρυθμίζουν την τηλεργασία, αλλά μόνο τέσσερις Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην αποσύνδεση.

Άλλες βασικές ρυθμίσεις για την τηλεργασία

Το δικαίωμα στην αποσύνδεση προφανώς και δεν είναι το μόνο που ρυθμίζεται μέσω του πολυαναμενόμενου νομοσχεδίου αλλά υπάρχουν και πολλές τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν την καθημερινότητα των εργαζομένων

Συμφωνία εργαζόμενου-εργοδότη

Η τηλεργασία θα συμφωνείται µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου κατά την πρόσληψη ή µε µεταγενέστερη συµφωνία. Εντός 8 ηµερών από την έναρξη της τηλεργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον εργαζόµενο το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην εκτέλεση της εργασίας.

Σπαστή τηλεργασία;

Η τηλεργασία θα μπορεί να παρέχεται κατά πλήρηµερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, αυτοτελώς ή σε συνδυασµό µε απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Τα δικαιώματα των τηλεργαζομένων

Οι τηλεργαζόµενοι θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους συγκρίσιμους εργαζόμενους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ιδίως σχετικώς µε τον όγκο εργασίας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης, τις τυχόν επιβραβεύσεις, την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στην επιχείρηση, την κατάρτιση και επαγγελµατική τους εξέλιξη, τη συµµετοχή σε σωµατεία, τη συνδικαλιστική τους δράση και την απρόσκοπτη και εµπιστευτική επικοινωνία τους µε τους συνδικαλιστικούς τους εκπροσώπους.

Το κόστος της τηλεργασίας

Επιπλέον στο νομοσχέδιο θα  καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του πρόσθετου κόστους µε το οποίο επιβαρύνεται περιοδικώς ο τηλεργαζόµενος από την τηλεργασία και το οποίο θα καλύπτει ο εργοδότης ενώ από τον εργοδότη θα καλύπτεται  το κόστος για τον εξοπλισμό.

Recommended For You

About the Author: efoni