Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου θα εκπονήσει ο Δήμος Διονύσου

Πρόταση προς το Πράσινο Ταμείο πρόκειται να υποβάλλει άμεσα και συγκεκριμένα έως τις 20/5 ο Δήμος Διονύσου, για τη χρηματοδότηση της δράσης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» προϋπολογισμού 49.600  €.

Η υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης που εγκρίθηκε την Τρίτη 17/5 από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου (εκτός ημερησίας διάταξης λόγω της καταληκτικής προθεσμίας), εντάσσεται στον Άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30.11.2021 (ΦΕΚ Β΄553/30.11.2021 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση “Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)”». Επίσης στην ίδια απόφαση (άρθρο 10) επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αποτελεί υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας, βάσει του Ν.4074/2012 “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”».

Eπισημαίνεται ακόμα ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 121 του Ν. 4819/2021 «υφίσταται ανάγκη εκπόνησης προγράμματος καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας,  των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζή μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων των ΟΤΑ, υποχρεωτικά έως και τις 31.12.2022»

Στόχος του Σ.Α..Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργηθεί στο επίπεδο του Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Recommended For You

About the Author: efoni