ΚΥΑ Βορίδη και Πιερρακάκη για ηλεκτρονική ψηφοφορία σε Δημόσιο και ΟΤΑ

Οι Μάκης Βορίδης και Κυριάκος Πιερρακάκης προχώρησαν στην έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ηλεκτρονική ψηφοφορία στην ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των Υπαλλήλων (μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου), στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ΟΤΑ.

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 944/10.3.2021 και περιλαμβάνει εννέα άρθρα, που καθορίζουν τις εφαρμοστέες διατάξεις, την περιγραφή του συστήματος, τι ισχύει για την Προκήρυξη των εκλογών, τις Εφορευτικές Επιτροπές, τους Πίνακες εκλογέων και υποψηφίων, την εκλογική διαδικασία και τα Πρακτικά αποτελεσμάτων.

Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψηφοφορία υλοποιείται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της Ανώνυμης Εταιρείας του Δημοσίου «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.).

 

Επισημαίνουμε ότι το άρθρο 8 της ΚΥΑ περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις, που ισχύουν στην πρώτη εφαρμογή της. Πρόκειται για τις εξής:

« 1. Οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης δύνανται να τύχουν εφαρμογής αποκλειστικά σε όσους Φορείς δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων, η οποία προβλεπόταν να έχει διενεργηθεί έως τέλος Δεκεμβρίου 2020.

2. Το αρμόδιο όργανο εκδίδει Απόφαση για την ημερομηνία διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία θα πρέπει να προσδιοριστεί το αργότερο έως και τις 30/6/2021. Βάσει της καθορισθείσας ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας προσδιορίζονται αντιστοίχως και οι σχετικές προθεσμίες για ενέργεια, όπως προβλέπονται στις διατάξεις της παρούσας.

3. Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας σύμφωνα με το αρ.13 της ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 Απόφασης, δικαίωμα συμμετοχής στην ηλεκτρονική ψηφοφορία έχουν μόνο οι Υπάλληλοι, οι οποίοι δεν έχουν ψηφίσει δι’ αλληλογραφίας, οπότε και μόνο αυτοί με αποκλειστική ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και της διεξάγουσας αρχής – καταχωρίζονται από τον Διαχειριστή στη σχετική πλατφόρμα.

4. Κατ’ εξαίρεση, με την Απόφαση της παρ.2 του παρόντος, δύναται το αρμόδιο όργανο να ακυρώσει την ήδη διενεργηθείσα ψηφοφορία δια αλληλογραφίας και να εφαρμοστούν αποκλειστικά οι διατάξεις της παρούσας για το σύνολο των εκλογέων που περιλαμβάνονται στους οριστικούς Πίνακες, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ.3 του παρόντος άρθρου. »

 

 

Recommended For You

About the Author: efoni