ΚΕΔΕ: 12 αναπτυξιακές προτάσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης

Η ΚΕ∆Ε συμμετέχει στη διαμόρφωση του εθνικού σχεδίου για την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτό τις προηγούμενες μέρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης κι έγκρισης από το ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε των 12 προτάσεων της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Κυβέρνηση.

Οι 12 αυτές προτάσεις είναι:

1. Πράσινος μετασχηματισμός των πόλεων- ∆ήμων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων.

Προτείνεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μετάβασης σε πράσινες πόλεις και σε κλιματική ουδετερότητα που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση των ΑΠΕ.

Την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών υποδομών. Την ενίσχυση της Ηλεκτροκίνησης και τη δημιουργία τοπικών δημοτικών δικτύων. Την υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης. Τη στοχοθεσία και τη λειτουργία συστημάτων παρακολούθησης του ενεργειακού αποτυπώματος πόλεων, κλπ.

2. Waste Management- Περιορίζουμε τα απορρίμματα – ενισχύουμε την πρόληψη και τη σύγχρονη διαχείριση. Αφορά μεταξύ άλλων τη διαχείριση υπολείμματος στερεών αποβλήτων. Την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων από τα υπολείμματα των ΜΕΑ και Κ∆ΑΥ. Τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων των νησιωτικών ∆ήμων. Την
εφαρμογή συστημάτων έξυπνης διαχείρισης αποκομιδής και ανακύκλωσης.

3. Ψηφιακός ∆εκάλογος για έξυπνες και βιώσιμες πόλεις. Στόχος της δράσης είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δήμων μέσα από συγκεκριμένα βήματα (πλατφόρμες καταγραφής αιτημάτων, συστήματα «έξυπνης» διαχείρισης μιας σειράς λειτουργιών όπως στάθμευσης , δημοτικών στόλων οχημάτων, λαϊκών αγορών, πλατφόρμες
διαβούλευσης πολιτών, εκπαίδευσης και κατάρτισης υπαλλήλων και αιρετών, εισαγωγή ρομποτικής στα σχολεία , αναβάθμιση ψηφιακών σχολικών υποδομών , συστήματα ευφυών μεταφορών, κλπ.

4. Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση- Το επόμενο βήμα. Αφορά την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών ως την επόμενη διοικητική και λειτουργική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, με στόχο την εσωτερική αναδιοργάνωση των ΟΤΑ, τη συστημική συνεργασία τους με τα άλλα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση των υπηρεσιών στους πολίτες.

5. Ανάπτυξη δικτύων 5ης Γενιάς από τους ∆ήμους – 5G Plug n’ Play Cities. Αφορά την αξιοποίηση δημοτικών υποδομών ( δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, φαναριών κυκλοφορίας, δημοτικών υποδομών ) μέσα από Σ∆ΙΤ, για την ανάπτυξη των νέων δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς, με σκοπό τη μίσθωσή τους στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αλλά και την εξυπηρέτηση εθνικών, δημοτικών κι άλλων σκοπών όπως η εκπαίδευση, το εμπόριο, κλπ

6. Αναβάθμιση Κοινωνικών ∆ομών με το βλέμμα στο μέλλον. Αφορά μεταξύ άλλων τη δημιουργία Πανελλήνιου ∆ικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας, τη δράση ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εργασίας σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

7. Πόλεις της Ελλάδας- Αξιοποιώντας τα εθνικά πλεονεκτήματα , για την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων. Ανάπτυξη Λιμένων και Μαρινών. Ενίσχυση ιαματικού τουρισμού. Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας. Ανάπτυξη θεματικών πάρκων κι ενίσχυση ειδικού θεματικού τουρισμού.

8. Καλύτερες Υποδομές- Προσβάσιμες Πόλεις. Η δράση αφορά έργα που βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο των τοπικών κοινωνιών, μέσα από τη δημιουργία νέων και ενίσχυση υφιστάμενων δημοτικών υποδομών, όπως προστασία των υδατικών ισοζυγίων με χρήση ψηφιακών μετρητών. Την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε όλους τους
δήμους. Την ανακατασκευή των δρόμων των πόλεων μας. Την αναβάθμιση των οδικών αξόνων των νησιών. Την ενίσχυση της προσβασιμότητας για τα ΑμΕΑ

9. Ανθεκτικές Πόλεις, με ισχυρή Πολιτική Προστασία. Αφορά τη χρηματοδότηση έργων για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πόλεων και την αποτελεσματικότερη προστασία των ανθρώπινων ζωών και περιουσιών από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές (ενίσχυση δικτύων ομβρίων υδάτων, έργα σταθεροποίησης και αντιμετώπισης κατολισθήσεων, έργα αντιμετώπισης διάβρωσης των ακτών, δημιουργία διαδημοτικών κέντρων πολιτικής προστασίας, κλπ)

10. Νέοι Υποδοχείς Επιχειρηματικότητας. Η Ελλάδα αξιοποιεί τους νέους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες ( Σχεδιασμός και ∆ημιουργία νέων βιοτεχνικών και βιομηχανικών περιοχών. Θέσπιση ειδικών κινήτρων. Χρηματοδότηση απαλλοτριώσεων, κλπ)

11. Αναμόρφωση του Συστήματος Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο – ∆ημιουργία ∆ιαδημοτικού Κοινωνικού ∆ικτύου. Στόχος της δράσης είναι η ομογενοποίηση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, μία κρίσιμη ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο, διαλειτουργικό και αποτελεσματικό κοινωνικό δίχτυ ασφάλειας, για την ολοκληρωμένη στήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

12. Κοινωνική Ενσωμάτωση προσφύγων-μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η ενσωμάτωση των δικαιούχων ασύλου
προσφύγων και μεταναστών, στην ελληνική κοινωνία και στον εργασιακό χώρο Σ’ αυτή την κατεύθυνση, προτείνονται τέσσερις κύριες δράσεις: Ενίσχυση της Eλληνομάθειας. Εξοικείωση με υπηρεσίες του ∆ημοσίου. Υποστήριξη ωφελούμενων από διαμεσολαβητές. Συμβουλευτική οικογενειών με μαθητές. Πιστοποίηση Ωφελουμένων σε δεξιότητες.

Recommended For You

About the Author: efoni