Καζίνο Πάρνηθας: Πόσο θα κοστίσει η μεταφορά του – Τι θα χρειαστεί να πληρώσει

Νέα τροπολογία που ανοίγει τον δρόμο για τη μεταφορά του Καζίνου της Πάρνηθας στο Μαρούσι κατέθεσε, χθες το βράδυ, η κυβέρνηση, επιδιώκοντας να «θεραπεύσει» το μπλόκο που έθεσε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) στην προηγούμενη ρύθμιση.

Με την προς ψήφιση διάταξη, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η μεταφορά επιχείρησης καζίνο εντός της ίδιας περιφέρειας, εφόσον λειτουργεί τουλάχιστον για μια δεκαετία και πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

– αδυναμία απρόσκοπτης και βιώσιμης συνέχισης της λειτουργίας του καζίνου στην υφιστάμενη θέση, κατά τρόπο ώστε αυτό να επιτελεί αποτελεσματικά τον ρόλο του ως μέρους του νόμιμου δικτύου παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και παράγοντα διασφάλισης τόσο του οικονομικού συμφέροντος του Δημοσίου όσο και των λοιπών πτυχών του δημόσιου συμφέροντος, όπως, ενδεικτικά, της προαγωγής της ανάπτυξης, της διατήρησης των θέσεων εργασίας, της ανταγωνιστικής λειτουργίας των αγορών τυχερών παιγνίων και της προστασίας του περιβάλλοντος και της χωροταξίας,

– δημιουργία αυξημένων, μετρήσιμων πλεονεκτημάτων για το δημόσιο συμφέρον από τη μεταφορά του καζίνου σε άλλη περιοχή εντός της ίδιας περιφέρειας ή, σε περίπτωση νησιωτικών περιφερειών, εντός της ίδιας νήσου, όπως, ιδίως η προσέλκυση παικτών στο νόμιμο δίκτυο διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της νόμιμης αγοράς των τυχερών παιγνίων, τα άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη για το Δημόσιο, η διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας, τα περιβαλλοντικά, χωροταξικά, πολεοδομικά ή άλλα οφέλη.

– να προκύπτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα από τη μετεγκατάσταση σε σχέση με τη διακοπή της λειτουργίας του καζίνου στην υφιστάμενη θέση και της εν συνεχεία διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για εγκατάσταση και λειτουργία καζίνου σε άλλη θέση. Ειδικότερα, να προκύπτει αποφυγή κόστους της πρόωρης διακοπής καθώς και οικονομικά ή άλλα πλεονεκτήματα για το Δημόσιο και το γενικό συμφέρον από την αδιάλειπτη συνέχιση της λειτουργίας του καζίνου μέσω της μεταφοράς στη νέα θέση.

Εφόσον θεωρούν ότι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι επιχειρήσεις καζίνο, που θεωρούν επιβεβλημένη τη μεταφορά τους, υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που συνοδεύεται από φάκελο τεκμηρίωσης, business plan για τη λειτουργία του καζίνου στη νέα του θέση, σε βάθος πενταετίας καθώς και δύο ανεξάρτητες μελέτες από ορκωτούς ή άλλους φορείς.

Από τις εκθέσεις των ανεξάρτητων ορκωτών θα πρέπει να προκύπτει η αδυναμία απρόσκοπτης και βιώσιμης συνέχισης της λειτουργίας του καζίνου στην υφιστάμενη θέση, τα πλεονεκτήματα της μεταφοράς, η υπεραξία που αποκτά η επιχείρηση, το κόστος και το χρονοδιάγραμμα της επένδυσης μαζί με τις πηγές και τους φορείς χρηματοδότησης, οι νέες θέσεις εργασίας κ.ά.

Στο business plan περιλαμβάνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της επένδυσης στη νέα θέση εγκατάστασης του καζίνου, σε συνδυασμό με τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τους προβλεπόμενους κύριους και επικουρικούς χώρους διοργάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων, οι λοιπές δραστηριότητες, πέραν της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, που μεταφέρονται ή προβλέπεται να οργανωθούν στη νέα θέση, τα λοιπά θέματα υλοποίησης της επένδυσης, άλλα συναφή με τα παραπάνω θέματα, καθώς και θέματα που συνδέονται με την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και την προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου από τις βλαπτικές συνέπειες που έχει η συστηματική ενασχόληση με τα τυχερά παίγνια.

Το αίτημα, συνοδευόμενο από τον φάκελο τεκμηρίωσης, εξετάζεται από την Ε.Ε.Ε.Π. κατά απόλυτη προτεραιότητα. Για την αξιολόγηση αυτή, η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να ζητεί την άμεση συνδρομή και γνώμη έως τεσσάρων (4) ανεξάρτητων εξωτερικών συμβούλων, με εγνωσμένο υπόβαθρο και εμπειρία στα πεδία της νομικής, της οικονομικής ή άλλης συναφούς επιστήμης.

Η εισήγηση της ΕΕΕΠ υποβάλλεται μαζί με τον φάκελο τεκμηρίωσης και τις γνώμες των ανεξάρτητων συμβούλων στον υπουργό Οικονομικών και η κατ’ εξαίρεση μεταφορά εγκρίνεται με έκδοση προεδρικού διατάγματος, ύστερα από πρόταση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Δημόσιο λαμβάνει αντάλλαγμα για τη μεταφορά στη νέα θέση από τον κάτοχο της άδειας, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το ύψος της υπεραξίας που η επιχείρηση αποκτά λόγω της μεταφοράς στη νέα θέση.

Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το Καζίνο Πάρνηθας

Ειδικά για τη μεταφορά της υφιστάμενης επιχείρησης καζίνο με την επωνυμία «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» καθορίζονται επιπλέον οι ακόλουθες προυποθέσεις:

αα. Ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται με βιώσιμο τρόπο για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την έναρξη λειτουργίας του καζίνου στη νέα θέση, ο οποίος δεν μπορεί να υπολείπεται των τριακοσίων (300).

ββ. Το αντάλλαγμα για τη μεταφορά στη νέα θέση, που καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο από την Καζίνο της Πάρνηθας (ΕΚΠΑ), διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι το ποσοστό της ΕΤΑΔ ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΠΑ δεν θα μειωθεί κάτω του ποσοστού σαράντα οκτώ κόμμα εννέα τοις εκατό (48,9%).

γγ. Οι αναγκαίες εργασίες και επενδύσεις για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του τοπίου και του περιβάλλοντος στην Πάρνηθα, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με δαπάνες της ΕΚΠΑ μετά τη μεταφορά, κατόπιν χορήγησης των προβλεπόμενων αδειών. Ειδικότερα, η ΕΚΠΑ ΑΕ αναλαμβάνει την άμεση αποκατάσταση του τοπίου και του περιβάλλοντος στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, εντός των ορίων της έκτασης των ενενήντα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (90.000 τ.μ.) όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του συγκροτήματος καζίνου – ξενοδοχείου «Μον Παρνές». Η αποκατάσταση θα γίνει βάσει μελέτης που θα εγκριθεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα εκτελεσθεί υπό την επίβλεψη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

δδ. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις της ΕΚΠΑ ΑΕ για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού του χαρακτηρισθέντος ως νεότερου μνημείου «Πύργου Μυλωνά» του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Μον Παρνές», εντός τριετίας από την έναρξη λειτουργίας του καζίνου στη νέα θέση.

εε. Το ελάχιστο ποσό που θα διαθέσει η ΕΚΠΑ ΑΕ υπέρ των αρμόδιων φορέων ΕΤΑΔ ΑΕ και Φορέας Διαχείρισης Δρυμού για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, του τελεφερίκ, καθώς και για την προστασία του Εθνικού Δρυμού και τη συντήρηση του οδικού δικτύου, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται του ενός και ημίσεος (1,5) εκατομμυρίου ευρώ ετησίως από τα κέρδη των παιγνίων και πέραν του ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου σε αυτά, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την έναρξη λειτουργίας του καζίνου στη νέα θέση.

στστ. Οι αναγκαίοι όροι τακτοποίησης των συναλλακτικών σχέσεων με την ΕΤΑΔ ΑΕ και το Ελληνικό Δημόσιο, ιδίως δε η άνευ ανταλλάγματος επιστροφή κατά κυριότητα στην ΕΤΑΔ ΑΕ των ακινήτων στην Πάρνηθα, τα οποία είχαν εισφερθεί στην ΕΚΠΑ ΑΕ.

Recommended For You

About the Author: efoni