Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη Λειτουργία του Προγράμματος «SUMMER CAMP ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2021» Δήμου Διονύσου

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής για την παροχή Πολιτιστικών, Καλλιτεχνικών & Αθλητικών Υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράμματος «SUMMER CAMP ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2021» Δήμου Διονύσου συνολικής προυπολογιζόμενης αξίας 149.959,40 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% – (CPV) : 92622000-7 — ΑΔΑΜ: 20REQ006378945

 

Recommended For You

About the Author: efoni