Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος: Δέκα νέες προσλήψεις

O Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 4μηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια αντιπυρικής περιόδου 2021.

Οι θέσεις αφορούν σε:

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤ. Γ΄ (C) (3 άτομα)

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (5 άτομα)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (2 άτομα)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά με ευκρινή αντίγραφα σε μορφή *.pdf με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@spataartemis.gr , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου, Σπάτα Αττικής, Τ.Κ. 19004, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψιν κας Τρουμπούλου Σπυριδούλας ή κ. Μπούρδη Δημητρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2132007366), από 14 Μαΐου 2021 έως 19 Μαΐου 2021.

Recommended For You

About the Author: efoni