Δήμος Παιανίας: Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι

Νέοι αντιδήμαρχοι και προσθήκες για το δήμο Παιανίας. Δείτε αναλυτικά την απόφαση του δημάρχου παρακάτω:

 

Ο Δήμαρχος Παιανίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010»Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου68 68 του Ν. 4555/2018 (Α’ 133) (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δήμαρχο).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α.).

3. Τη με αριθμό 28549/16-4-2019 (ΦΕΚ 1327/17-04-2019 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠΕΣ «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».

4. Το άρθρο 92 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017(ΦΕΚ 107Α /31-7-17), αναφορικά με την αντιμισθία αντιδημάρχων.

5. Τα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ – 191/20-03- 2014 (Β’698) για τον Δήμο Παιανίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός ανέρχεται στους
26.668 κατοίκους.

6. Τις με αριθμό 82/59633/20-8-2019 & 48/22119/7-4-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., οι οποίες αφορούν στον Ορισμό Αντιδημάρχων.

7. Τη με αριθμό 316/2019 (ΑΔΑ:Ψ81ΛΩΞ9-ΨΘΡ) απόφασή μας, με την οποία ορίσθηκαν πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι ως έμμισθοι Αντιδήμαρχοι από 01/9/2019 μέχρι 31/8/2020.

8. Τη με αριθμό 257/2020 (ΑΔΑ:Ω8Λ8ΩΞ9-7ΓΛ) απόφασή μας, με την οποία ορίσθηκαν πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι ως έμμισθοι Αντιδήμαρχοι από 01/9/2020 μέχρι 31/8/2021.

9. Τη με 252/2021 (ΑΔΑ:ΨΦΦΧΩΞ9-40Ξ) απόφασή μας, με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της με αριθμό 257/2020 απόφασης Δημάρχου, από 01/9/2021 μέχρι 30/9/2021.

10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 1379Β/29-5- 2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος.

11. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Παιανίας, με θητεία από 01/10/2021 μέχρι την 30/09/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους
μεταβιβάζει αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως εξής:

1. Τον κ. Δάβαρη Γεώργιο (Μπάμης) του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο των Οικονομικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Α. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Β. Την εποπτεία του αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών.

Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

ΣΤ. Τον ορίζει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ζ. Να ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.

2. Την κ. Αγγελοπούλου-Κωνσταντίνου Ζωγράφου (Ζωή), Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Α. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης εκτός από την εποπτεία γραφείου Κοιμητηρίου

Β. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Γ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

Ε. Την ορίζει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

3. Την κ. Αντωνίου Ελένη (Έλενα) του Αναστασίου, Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πολιτών, στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών και Ανάπτυξης ΑνθρώπινουΔυναμικού.

Β. Την εποπτεία του τμήματος Κ.Ε.Π. Παιανίας-Γλυκών Νερών.

Γ. Την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων.

Δ. Την ευθύνη λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (άρθρο 79 Ν.4555/2018).

Ε. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών.

ΣΤ. Τη συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ζ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

Η. Την ορίζει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

4. Τον κ. Σαμωνά – Ξύκη Ιωάννη του Κων/νου, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας & Εθελοντισμού, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία της Πολιτικής Προστασίας, Μητρώου Εθελοντών και Δράσεων Εθελοντισμού.

Β. Την εποπτεία του Γραφείου Κοιμητηρίου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών.

Δ. Τη συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

5. Την κ. Ανδρέου Κλειώ του Δημητρίου Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού & Κοινωνικής Προστασίας, στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Α. Την Εποπτεία του αυτοτελούς γραφείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Φροντίδας Σχολικών Μονάδων & Προσχολικής Αγωγής.

Β. Την εποπτεία του αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους ή Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

6. Τον κ. Θανάση Σταύρο (Ντούλιος) του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Γλυκών Νερών, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα τη ΔΕ Γλυκών Νερών.

Β. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Γ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

Ε. Τον ορίζει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

7. Τον κ. Αγγελή Σπυρίδωνα του Σταύρου, Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την ευθύνη για τα ζητήματα διαφάνειας, ψηφιακής πολιτικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Β. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Γ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους ή Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Δ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

8. Ορίζεται εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού, ο κ. Αντωνίου Μιλτιάδης του Αναστασίου.

Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού.

Όταν κωλύεται ο κ. Θανάσης Σταύρος (Ντούλιος), ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Σαμωνάς – Ξύκης Ιωάννης.

Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Σαμωνάς – Ξύκης Ιωάννης, ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Θανάσης Σταύρος (Ντούλιος).

Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά της η κ. Αντωνίου Ελένη (Έλενα), ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά της η κ. Ανδρέου Κλειώ.

Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά της η κ. Ανδρέου Κλειώ, ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά της η κ. Αντωνίου Ελένη (Έλενα).

Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Αγγελής Σπυρίδων, ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Δάβαρης Γεώργιος (Μπάμης).

Όταν κωλύονται να ασκούν τα καθήκοντά τους η κ. Αγγελοπούλου-Κωνσταντίνου Ζωγράφου (Ζωή) και ο κ. Δάβαρης Γεώργιος (Μπάμης), θα ασκεί τα καθήκοντά τους ο Δήμαρχος.

 

Recommended For You

About the Author: efoni