Δήμος Λαυρεωτικής: Οι νέοι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους

Ανακοινώθηκαν και επίσημα τα ονόματα των νέων Αντιδημάρχων στον Δήμο Λαυρεωτικής.

Ο δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς σχολιάζοντας τις νέες αλλαγές ανέφερε:

‘’Ο ορισμός των Αντιδημάρχων και η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για το επόμενο άμεσο διάστημα της θητείας μας έγινε αυστηρά με κριτήρια την άρτια διαχείριση των προκλήσεων και των ευκαιριών για τον Δήμο μας, την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των συνδημοτών μας.

Είναι επίσης σαφές ότι στο Δήμο μας εδώ και δύο χρόνια έχουμε αφήσει πίσω μας τις άγονες αντιπαραθέσεις και τον διχασμό και πορευόμαστε σε κλίμα ενότητας, με στόχο να πολλαπλασιάσουμε την αποτελεσματικότητα και τη δυναμική μας. Στο ίδιο κλίμα θα συνεχίσουμε, προκρίνοντας αυτά που μας ενώνουν, ώστε να ισχυροποιήσουμε την ταυτότητά μας, να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας και να δουλέψουμε παραγωγικά, συνθετικά και ουσιαστικά για τους δημότες μας.’’

 

Αναλυτικά η απόφαση του Δημάρχου:

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19.7.2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/31.07.2017) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/τ. Α’/29.2.2012), αναφορικά με την αντιμισθία.
 4. Την υπ’ αριθμ. 28549/16.4.2019 (ΦΕΚ 1327/τ.Β’/17.4.2019) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/ 2010, όπως ισχύει».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/16-12-2019, «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις».
 6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής – ΦΕΚ 698/τ.Β’/20.3.2014) για το Δήμο Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 25.102 κατοίκους.
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 88 «Εξουσιοδότηση υπογραφών» του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/8.6.2006).
 8. Την υπ’ αριθμ. 82/59633/20.08.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού Αντιδημάρχων.
 9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6581/06.09.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4842/2021 (ΦΕΚ 190/τ.Α’/13.10.2021) «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις».
 11. Το υπ’ αριθμ. 1/2019 (από 26.8.2019) πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ για τον ορισμό του συμβούλου κ. Μακροδημήτρη Αθανασίου του Ευαγγέλου ως Αντιδημάρχου.
 12. Την υπ’ αριθμ. 774/2019 (αριθμ. πρωτ. 15824/2.9.2019) απόφαση Δημάρχου.
 13. Την υπ’ αριθμ. 775/2019 (αριθμ. πρωτ. 15825/2.9.2019) απόφαση Δημάρχου.
 14. Την υπ’ αριθμ. 818/2019 (αριθμ. πρωτ. 17664/27.9.2020) απόφαση Δημάρχου.
 15. Την υπ’ αριθμ. 991/2019 (αριθμ. πρωτ. 21845/27.11.2019) απόφαση Δημάρχου.
 16. Την υπ’ αριθμ. 108/2020 (αριθμ. πρωτ. 1715/ 29.2.2020) απόφαση Δημάρχου.
 17. Την υπ’ αριθμ. 175/2020 (αριθμ. πρωτ. 3106/18.2.2020) απόφαση Δημάρχου.
 18. Την υπ’ αριθμ. 361/2020 (αριθμ. πρωτ. 6272/23.04.2020) απόφαση Δημάρχου.
 19. Την υπ’ αριθμ. 810/2020 (αριθμ. πρωτ. 15277/31.08.2020) απόφαση Δημάρχου.
 20. Την υπ’ αριθμ. 771/2021 (αριθμ. πρωτ. 15056/06.09.2021) απόφαση Δημάρχου.
 21. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2447/τ.Β΄/06-09-2012), όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λαυρεωτικής, με θητεία από 07.11.2021 μέχρι και 31.12.2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζουμε σε αυτούς τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. ΑΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Ευθύνη των δασικών εκτάσεων, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.
 • Ευθύνη για θέματα πρωτογενούς τομέα (φυτικής – ζωικής παραγωγής, αλιεία).
 • Μέριμνα για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης και αρίθμηση κτισμάτων.
 • Η ευθύνη, λειτουργία και συντήρηση της κατασκήνωσης του Δήμου Λαυρεωτικής «Ζ’ Παιδική Εξοχή Κερατέας».
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Κερατέας:

 • Διαχείριση του Κοιμητηρίου (εποπτεία λειτουργίας) της Κοινότητας Κερατέας καθώς και του κοιμητηρίου οικ. Πλάκας του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Η ευθύνη και ο συντονισμός των συνεργείων για την επισκευή και συντήρηση των κοινόχρηστων δημοτικών χώρων, των σχολείων και των δημοτικών κτιρίων της Κοινότητας Κερατέας.
 • Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 • Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης.
 • Εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα πολιτών, σε περιπτώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και τις ληξιαρχικές πράξεις της Κοινότητας Κερατέας εν απουσία του Ληξιάρχου.
 1. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Εποπτεία και έλεγχος θεμάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών – Μεταναστών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών).
 • Εποπτεία και έλεγχος θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και της δομής Βοήθεια στο Σπίτι.
 • Θέματα καταστημάτων, επιχειρήσεων, εμπορίου (άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορήγηση αδειών περιπτέρων, άδειες μουσικών οργάνων και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου πλην λαϊκών αγορών).
 • Εποπτεία λειτουργίας λαϊκής αγοράς, εμποροπανηγύρεων και την εφαρμογή των μέτρων για εύρυθμη λειτουργία τους.
 • Ευθύνη χρήσης των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
 • Σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμός και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στο Δήμο.
 • Θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Εποπτεία προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
 • Θέματα Λειτουργίας του Προγράμματος Διαύγεια.
 • Εποπτεία των υπηρεσιών και συντονισμό των δράσεων για την «Ενεργοποίηση Υλοποίησης Προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής, Ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών» (επίβλεψη της υλοποίησης του προγράμματος σε συνεργασία με τις διοικήσεις των κέντρων φιλοξενίας και να παρέχει ακριβή, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πορεία του προγράμματος, καθώς και για κάθε πρόβλημα που προκύπτει).
 • Εποπτεία και συντονισμός πάσης φύσεως εκδηλώσεων του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Εξουσιοδότηση για έλεγχο και υπογραφή πιστοποιητικών μεταδημότευσης.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Λαυρεωτικής:

 • Ανάπτυξη και προώθηση του εθελοντισμού για έργα και πρωτοβουλίες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
 • Συνεργασία με τον Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας.
 • Εκπροσωπεί τη δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Λαυρεωτικής.
 • Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης
 • Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 • Εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα πολιτών, σε περιπτώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και τις ληξιαρχικές πράξεις της Κοινότητας Λαυρεωτικής εν απουσία του Ληξιάρχου.
 1. ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Εποπτεία και έλεγχος θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Τμήμα Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Διαχείριση καυσίμων – λιπαντικών)
 • Εποπτεία θεμάτων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
 • Εποπτεία λειτουργίας παιδικών χαρών και των εγκαταστάσεών τους.
 • Ευθύνη υλοποίησης προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γαλάζια Σημαία).
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του κάθε μορφής τεχνικού και τεχνολογικού εξοπλισμού και των μηχανημάτων που βρίσκονται και λειτουργούν εντός των υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Λαυρεωτικής:

 • Διαχείριση Κοιμητηρίων (εποπτεία λειτουργίας) της Κοινότητας Λαυρίου και Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής.
 1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Λαυρεωτικής:

 • Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη των υπηρεσιών καθαριότητας (οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, πάρκων, παρτεριών, οικοπέδων, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, λαϊκής αγοράς, αλσών και ρεμάτων) ανακύκλωσης και πρασίνου.
 • Εποπτεύει το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας, ανακύκλωσης και πρασίνου.
 • Μέριμνα για αυτεπάγγελτο καθαρισμό από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, σε περίπτωση ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων στους παραπάνω περιγραφόμενους κοινόχρηστους χώρους και πρόταση υποβολής προστίμου σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Διαχείριση υγρών και στερών αποβλήτων του Δήμου και την εναπόθεσή τους στους προβλεπόμενους νόμιμους χώρους.
 • Κλάδεμα όλων των δένδρων, θάμνων, δενδροστοιχιών του Δήμου και αποκομιδή αυτών.
 • Εποπτεία θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
 • Εποπτεία έργου των τεχνικών ασφαλείας και του ιατρού εργασίας, καθώς και συντονισμό υπηρεσιών σε θέματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, κατόπιν υποδείξεων και συμβουλών τους.
 • Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 • Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης.
 • Εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα πολιτών, σε περιπτώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και τις ληξιαρχικές πράξεις της Κοινότητας Λαυρεωτικής εν απουσία του Ληξιάρχου.
 1. ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών στην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Λαυρεωτικής.
 1. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Τακτικό μέλος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας (εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα με ευθύνη συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού).
 • Έχει την ευθύνη συντήρησης του Δασικού Οδικού Δικτύου για τις ανάγκες δασοπυρόσβεσης.
 • Μέριμνα σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις και σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους – Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων.
 • Θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης καθώς και την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας, των εγκαταστάσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
 • Εποπτεία γραφείου κίνησης και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων καθαριότητας, ανακύκλωσης, πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, οχημάτων – μηχανημάτων Πολιτικής Προστασίας και μηχανημάτων οδοποιίας και λοιπών οχημάτων (ευθύνη διαχείρισης υλικών και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού).
 • Μέριμνα και συντονισμό για θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
 • Διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τα λεωφορεία ιδιοκτησίας του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Μέριμνα για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, την παραλαβή αποσυρόμενων δίκυκλων μοτοσυκλετών εφόσον δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ.
 • Έχει την ευθύνη για τη σίτιση, τον εμβολιασμό, τη στείρωση και την τοποθέτηση τσιπ για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ζώων συντροφιάς και μεριμνά για τη διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών και για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σωματείο «ΠΡΟΚΡΙΣ», την υποβολή σχετικών καταστάσεων για τη χρηματοδότηση του Δήμου Λαυρεωτικής από την Κεντρική Διοίκηση, την ίδρυση ή βελτίωση της λειτουργίας εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων, καθώς και τη νόμιμη καλλιέργεια του φιλοζωικού ενδιαφέροντος των δημοτών, όπως προβλέπουν οι διατάξεις, χωρίς τη ρύπανση δημοτικών χώρων.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Κερατέας:

 • Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη των υπηρεσιών καθαριότητας (οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, πάρκων, παρτεριών, οικοπέδων, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, λαϊκής αγοράς, αλσών και ρεμάτων) ανακύκλωσης και πρασίνου.
 • Εποπτεύει το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας, ανακύκλωσης και πρασίνου.
 • Μέριμνα για αυτεπάγγελτο καθαρισμό από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, σε περίπτωση ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων στους παραπάνω περιγραφόμενους κοινόχρηστους χώρους και πρόταση υποβολής προστίμου σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Διαχείριση υγρών και στερών αποβλήτων του Δήμου και την εναπόθεσή τους στους προβλεπόμενους νόμιμους χώρους.
 • Κλάδεμα όλων των δένδρων, θάμνων, δενδροστοιχιών του Δήμου και αποκομιδή αυτών.
 • Εποπτεία θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
 • Εποπτεία έργου των τεχνικών ασφαλείας και του ιατρού εργασίας, καθώς και συντονισμό υπηρεσιών σε θέματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, κατόπιν υποδείξεων και συμβουλών τους.
 • Συνεργασία με τον Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου Κερατέας για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας.
 • Εκπροσωπεί τη δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Κερατέας.
 • Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 • Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης.
 • Εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα πολιτών, σε περιπτώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και τις ληξιαρχικές πράξεις της Κοινότητας Κερατέας εν απουσία του Ληξιάρχου.
 1. ΠΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Καθοδήγηση, εποπτεία και συντονισμό ενεργειών και δράσεων που αφορούν την υλοποίηση Τεχνικών Έργων (σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες και τους αρμόδιους αντιδημάρχους ή/και εντεταλμένους συμβούλους) και εν γένει την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται.
 • Εποπτεία και μέριμνα θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση, πιστοποίηση, λειτουργία, συντήρηση κλπ. των παιδικών χαρών κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Επιτροπή Καταλληλότητας Παιδικών Χαρών.
 • Εποπτεία και μέριμνα για τη συντήρηση και επισκευή οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων.
 • Την εποπτεία και μέριμνα του καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων και φρεατίων αποχέτευσης (σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς).
 • Την εποπτεία και μέριμνα της αδειοδότησης, καταγραφής, συντήρησης και λειτουργίας των ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων, καθώς και ιδιωτών.
 • Την έγκριση, καθώς και την παρακολούθηση εκτέλεσης έργων κοινής ωφελείας από Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία της έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς της.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Κερατέας:

 • Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Κοινότητα Κερατέας.
 • Συνεργασία με τον Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου Κερατέας για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας, εκπροσωπεί τη δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Κερατέας.
 • Μέριμνα για την ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης στην Κερατέα.
 • Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 • Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης.
 • Εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα πολιτών, σε περιπτώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και τις ληξιαρχικές πράξεις της Κοινότητας Κερατέας εν απουσία του Ληξιάρχου.

Β. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του Αντιδημάρχου κ. Αδάμη Γεώργιου του Κωνσταντίνου, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Πάλλη Δήμητρα του Ιωάννη.

Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της Αντιδημάρχου κ. Αργεντίνη Ασπασίας του Κωνσταντίνου, τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαγουρής Χαράλαμπος του Νικολάου.

Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της Αντιδημάρχου κ. Κανελλοπούλου Ελένης του Αγγέλου, τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μακροδημήτρης Αθανάσιος του Ευαγγέλου.

Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του Αντιδημάρχου κ. Ζαγουρή Χαράλαμπου του Νικολάου, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Αργεντίνη Ασπασία του Κωνσταντίνου.

Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του Αντιδημάρχου κ. Μακροδημήτρη Αθανασίου του Ευαγγέλου, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Κανελλοπούλου Ελένη του Αγγέλου.

Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της Αντιδημάρχου κ. Πάλλη Δήμητρας του Ιωάννη, τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης Γεώργιος του Κωνσταντίνου.

Γ. Όλοι οι ανωτέρω οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι θα έχουν την αρμοδιότητα της έκδοσης και υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, των Διοικητικών Πράξεων και των εγγράφων, αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων – πλην των προγραμματικών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – κ.λ.π., που εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών των οποίων έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης,κατεύθυνσης και ελέγχου, καθώς και την εκ περιτροπής τέλεση πολιτικών γάμων.

Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι θα επιβλέπουν, θα κατευθύνουν και θα ελέγχουν τις υπηρεσίες με το αντίστοιχο προσωπικό, στα θέματα αρμοδιότητας του καθενός και θα μελετούν και θα εισηγούνται προτάσεις για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία τους.

Εξουσιοδοτεί τους ως άνω οριζόμενους δημοτικούς συμβούλους, όπως υπογράφουν με εντολή Δημάρχου, έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου με κάθε φύσεως δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας και συντονισμού που τους ανατέθηκε καθώς και αποφάσεις, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του Δήμου που αφορούν στις προαναφερθείσες δράσεις, εφόσον για την υπογραφή τους δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ο προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου ή άλλο όργανο αυτού. Επίσης, εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω δημοτικούς συμβούλους να υπογράφουν με εντολή Δημάρχου απαντήσεις επί των αιτημάτων ή διαμαρτυριών των πολιτών που αφορούν το έργο εποπτείας που τους ανατέθηκε.

Δ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι θα εκπροσωπούν το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή, για θέματα του τομέα των αρμοδιοτήτων τους.

Ε. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

ΣΤ. Στους Αντιδημάρχους ΑΔΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΖΑΓΟΥΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΛΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ δεν θα παρέχεται αντιμισθία.

Ζ. Η ισχύς της απόφασης ορισμού του Αντιδημάρχου ΛΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ παύει αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος της απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Η. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Recommended For You

About the Author: efoni