Δήμος Κρωπίας: Σε δημοπράτηση αποχετευτικά έργα

Σε δημοπράτηση είναι το δίκτυο αποχέτευσης στο Κορωπί. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα έργο με τίτλο: «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων 2019». Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Κρωπίας.

Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 5,4 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 4,4 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 13 Μαΐου, ενώ στις 19 του ίδιου μήνα θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη.

Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης της ισχύος και έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου

Το υπ’ όψιν έργο αφορά στην κατασκευή 4.127 τεμ. εξωτερικών διακλαδώσεων των ακινήτων του δικτύου ακαθάρτων στην πόλη Κορωπίου.

Θα χρησιμοποιηθούν αγωγοί διαμέτρου DN125 η DN160 PVC σειράς 41, για όλες τις διακλαδώσεις. Προβλέπεται η τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου καθαρισμού και ελέγχου (ταμπουρέτο) στη ρυμοτομική γραμμή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Ρητά ορίζεται ότι σε κάθε σύνδεση της διακλάδωσης με τον αγωγό αποχέτευσης θα τοποθετείται ειδικό τεμάχιο αναμονής (σαμάρι), αποκλειόμενης της σύνδεσης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Recommended For You

About the Author: efoni