Δήμος Διονύσου: Εκσυγχρονίζεται ριζικά το σύστημα ύδρευσης

Το μεγάλο έργο της ριζικής αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου μπαίνει σε φάση υλοποίησης. Την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 υπεγράφησαν από το Δήμαρχο Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλη και τους αναδόχους των σχετικών έργων, παρουσία του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών και Ενεργειακής Αναβάθμισης Στέφανου Κριεμάδη, δύο σημαντικές συμβάσεις, μέσω ανοιχτού διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 5.093.176 €.

Η πρώτη σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου» έχει ανάδοχο την «Θ-Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συνολικό προϋπολογισμό 3.357.548 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώ χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών ( Φιλόδημος Ι μέσω του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»).

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου. Ειδικότερα, στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

– Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία έντεκα (11) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ποιότητας (ΤΣΕΠ) σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών, εξοπλισμού μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης και παρελκόμενο εξοπλισμό.

– Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία εννέα (9) Σταθμών Διαχείρισης Πίεσης (ΣΔΠ) σε επιλεγμένες ζώνες του δικτύου με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών, πιεζοθραυστικών δικλείδων, διατάξεων εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.

-Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία επτά (7) Σταθμών Μέτρησης Πίεσης (ΣΜΠ) σε επιλεγμένα κρίσιμα σημεία του δικτύου με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών και παρελκόμενο εξοπλισμό.

-Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δώδεκα χιλιάδων (12.000) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) στις απολήξεις του δικτύου με χρήση μετρητών κατανάλωσης, τηλεμετρικών διατάξεων καταγραφής και επικοινωνίας και παρελκόμενο εξοπλισμό.

-Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά κλπ.

-Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος.

-Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεώς του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία.

-Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

Η δεύτερη σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου» έχει ανάδοχο την «OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.» και συνολικό προϋπολογισμό 1.735.628,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώ χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Η σύμβαση αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Διονύσου, μέσω της επέκτασης του συστήματος αυτομάτου ελέγχου, για τη μείωση των διαρροών και την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού σε περιοχές ευθύνης του, οι οποίες παρουσιάζουν ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, αυξημένο δείκτη διαρροών και μη ορθολογικό τρόπο λειτουργίας. Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:

– Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεελέγχου/ τηλεχειρισμού σε είκοσι έξι (26) τοπικούς σταθμούς ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) (υφιστάμενες δεξαμενές, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια και παροχές ΕΥΔΑΠ) με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC), συστήματος μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών, εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.

-Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ελέγχου και εντοπισμού διαρροών (Φ.Σ.Ε.) για τον σημειακό εντοπισμό των διαρροών, αποτελούμενου από δύο (2) φορητούς σταθμούς προγραμματισμού και επικοινωνίας με τους ελεγκτές των ΤΣΕ, ένα (1) ακουστικό γαιόφωνο, ένα (1) ψηφιακό συσχετιστή, τριάντα (30) τηλεμετρικές διατάξεις ανίχνευσης διαρροών και εκπομπής συναγερμών και ένα (1) σύστημα επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών.

-Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά κλπ.

-Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος.

-Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεώς του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία.

-Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

Αντικειμενικός σκοπός του Δήμου Διονύσου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού.

Μέσω των νέων εφαρμογών και του εξοπλισμού που θα τοποθετηθούν, θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για:

– Την παρακολούθηση και τον έλεγχο, σε πραγματικό χρόνο, της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την αυτοματοποίησή τους.

– Την παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας του διακινούμενου πόσιμου νερού σε πραγματικό χρόνο.

– Τον έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενων διαρροών (αφανών και μη) για την άμεση επίλυσή τους.

– Την άμεση διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού για συντονισμό εργασιών για αντιμετώπιση βλαβών.

– Την πραγματική κατανάλωση νερού, μέσα από αξιόπιστες μετρήσεις.

– Την αδιάκοπη παροχή νερού.

– Τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την εξυπηρέτησή τους με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.

Θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι όλες οι νέες εφαρμογές ακολουθούν τη λογική των smart εφαρμογών για να μπορούν να εξυπηρετήσουν πολλαπλές χρήσεις (π.χ. έλεγχος φωτισμού κλπ).

Σημειώνουμε ότι και τα δύο έργα θα ξεκινήσουν μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα στις Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης και Σταμάτας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους επόμενους δέκα πέντε (15) μήνες.

Recommended For You

About the Author: efoni