Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: Σε εξέλιξη πρόγραμμα επανασύνδεσης ηλεκτροδότησης σε ευάλωτους καταναλωτές

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος χορήγησης του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος ευάλωτων καταναλωτών, οι οποίοι αποσυνδέθηκαν λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, σε συνέχεια της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/29.12.2021, ΦΕΚ 6302/29-12-2021).

Ως προς τη διαδικασία, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επανασύνδεσης με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά (αναλύονται παρακάτω) στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:30 π.μ.έως 14.00.

(Ζεφύρου 2, 16673 Βούλα – Β’ Κτίριο Πάρκου Εθνικής Αντίστασης)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132019928

e mail: apitadaki@vvv.gov.gr

Για να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, οι προς εξέταση δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 • να  έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31-12-2021, να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τις 15/2/2022
 • η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του αιτούντος
 • να παραμείνουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια (ΦΕΚ 3088/Τ. Β’/24-7-2020), όπως αναλύονται κάτωθι:

Ι. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000€
Δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500€
Δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750€
Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000€
Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750€
Τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000€

 

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν    ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται  κατ’οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

ΙΙ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ακίνητη περιουσία

 1. Στην περίπτωση που είναι μονοπρόσωπο το νοικοκυριό, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας ,δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ.
 2. Αν το νοικοκυριό δεν είναι μονοπρόσωπο το όριο της αξίας της ακίνητης περιουσίας προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος με ανώτατο όριο το ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.

Τα μέλη του νοικοκυριού δεν πρέπει να εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με την εξαίρεση της υποπερ. i της περιπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 για πολύτεκνες οικογένειες και να δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή Διαβατηρίου για αλλοδαπούς.
 2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ή άλλου παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος.
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (όχι παλαιότερο των 6 μηνών).
 4. ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Ε.1) του τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 5. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 6. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, ακόμη κι αν είναι μηδενικό λόγω ανυπαρξίας ακίνητης περιουσίας.
 7. ΕΝ.Φ.Ι.Α. πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων του τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 8. ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ από ΚΕ.Π.Α. για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
 9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ΄ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
 10. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ σε περίπτωση που η διακοπή αφορά ενοικιαζόμενη κατοικία.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού, κατά την υποβολή της αίτησης, έχει μεταβληθεί, σε σχέση με τα δηλωθέντα στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και την δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει την μεταβολή (π.χ. καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κ.α.).

Recommended For You

About the Author: efoni