Ανακοινώθηκαν οι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Παιανίας

Ανακοινώθηκαν, σήμερα Παρασκευή 30/9/2022, οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Παιανίας – Γλυκών Νερών.

Δείτε την απόφαση του Δημάρχου :

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 350

Ο Δήμαρχος Παιανίας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010»Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου68 68 του Ν. 4555/2018 (Α’ 133) (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δήμαρχο).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α.).

3. Τη με αριθμό 28549/16-4-2019 (ΦΕΚ 1327/17-04-2019 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠΕΣ «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».

4. Το άρθρο 92 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017(ΦΕΚ 107Α /31-7-17), αναφορικά με την αντιμισθία αντιδημάρχων.

5. Τα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ – 191/20- 03- 2014 (Β’698) για τον Δήμο Παιανίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός ανέρχεται στους 26.668 κατοίκους.

6. Την με αριθμό 809/85741/19-11-2021 (Α.Δ.Α ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., η οποία αφορά στον Ορισμό Αντιδημάρχων.

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 1379Β/29-5- 2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος.

8. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Παιανίας, με θητεία από 01/10/2022 μέχρι την 31/12/2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και
τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως εξής:

1. Τον κ. Θανάση Σταύρο (Ντούλιος) του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Γλυκών Νερών, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα τη ΔΕ Γλυκών Νερών.
Β. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Γ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Δ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.
Ε. Τον ορίζει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
ΣΤ. Να ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται ως πρώτος αντικαταστάτης.

2. Τον κ. Δάβαρη Γεώργιο (Μπάμης) του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο των Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Α. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Β. Την εποπτεία του αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
Γ. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Δ. Την εποπτεία του τμήματος Κ.Ε.Π. Παιανίας-Γλυκών Νερών.
Ε. Την ευθύνη λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (άρθρο 79 Ν.4555/2018).
ΣΤ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών.
Ζ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Η. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.
Θ. Τον ορίζει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Ι. Να ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται ως δεύτερος αντικαταστάτης.

3. Την κ. Αγγελοπούλου-Κωνσταντίνου Ζωγράφου (Ζωή), Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Α. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης εκτός από την εποπτεία γραφείου Κοιμητηρίου
Β. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Γ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Δ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.
Ε. Την ορίζει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

4. Τον κ. Σαμωνά – Ξύκη Ιωάννη του Κων/νου, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας & Εθελοντισμού, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία της Πολιτικής Προστασίας, Μητρώου Εθελοντών και Δράσεων Εθελοντισμού.
Β. Την εποπτεία του Γραφείου Κοιμητηρίου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών.
Δ. Τη συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.\

5. Την κ. Ανδρέου Κλειώ του Δημητρίου Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού & Κοινωνικής Προστασίας, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Α. Την Εποπτεία του αυτοτελούς γραφείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Φροντίδας Σχολικών Μονάδων & Προσχολικής Αγωγής.
Β. Την εποπτεία του αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους ή Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.\

6. Τον κ. Πανούση Ιωάννη του Σωτηρίου Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Α. Τις αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των Τεχνικών υπηρεσιών, που αφορούν τεχνικά έργα, ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών και εγκαταστάσεων, συγκοινωνιών, δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και κοινοχρήστων χώρων.
Β. Την αρμοδιότητα για την μέριμνα και επίλυση θεμάτων πολεοδομικής και Οικιστικής Ανάπτυξης.
Γ. Τις αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης της υπηρεσίας που αφορούν την λειτουργία του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων και δεσποζόντων ζώων.
Δ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Ε. Την συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους ή Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΣΤ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

7. Τον κ. Αγγελή Σπυρίδωνα του Σταύρου, Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την ευθύνη για τα ζητήματα διαφάνειας, ψηφιακής πολιτικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Β. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Γ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους ή Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Δ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

8. Ορίζεται εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού, ο κ. Αντωνίου Μιλτιάδης του Αναστασίου.

Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού.
 Όταν κωλύεται ο κ. Θανάσης Σταύρος (Ντούλιος), ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Σαμωνάς – Ξύκης Ιωάννης.
 Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Σαμωνάς – Ξύκης Ιωάννης, ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Θανάσης Σταύρος (Ντούλιος).
 Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά της η κ. κ. Ανδρέου Κλειώ, ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά της ο κ. Δάβαρης Γεώργιος (Μπάμης).
 Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Αγγελής Σπυρίδων, ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Δάβαρης Γεώργιος (Μπάμης).
 Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Πανούσης Ιωάννης, ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Θανάσης Σταύρος (Ντούλιος).
 Όταν κωλύονται να ασκούν τα καθήκοντά τους η κ. Αγγελοπούλου-Κωνσταντίνου Ζωγράφου (Ζωή) και ο κ. Δάβαρης Γεώργιος (Μπάμης), θα ασκεί τα καθήκοντά τους ο Δήμαρχος.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση
των καθηκόντων του.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ορισμού τους, να δημοσιευτεί μια φορά σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα και εάν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μια
εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιανίας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Recommended For You

About the Author: efoni